GÓI SME1

30,000VND/THÁNG/NGƯỜI
0.5G/NGƯỜI/NĂM

  HRM
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý tài sản
 • WORKSPACE
 • Truyền thông nội bộ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch họp
 • Quản lý tài khoản online
 • App mobile & Web app
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • CRM
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý đại lý/cộng tác viên
 • Quản lý CSKH
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý qui trình mua hàng
 • Quản lý qui trình bán hàng
 • Quản lý hàng hóa & kho
 • Quản lý thu chi
 • Thanh Toán 12 Tháng

GÓI SME2

40,000VND/THÁNG/NGƯỜI
1G/NGƯỜI/NĂM

  HRM
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý tài sản
 • WORKSPACE
 • Truyền thông nội bộ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch họp
 • Quản lý tài khoản online
 • App mobile & Web app
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • CRM
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý đại lý/cộng tác viên
 • Quản lý CSKH
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý quy trình bán hàng
 • Quản lý hàng hóa & kho
 • Quản lý thu chi
 • Thanh Toán 12 Tháng

GÓI SME3

50,000VND/THÁNG/NGƯỜI
1G/NGƯỜI/NĂM

  HRM
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý tài sản
 • WORKSPACE
 • Truyền thông nội bộ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch họp
 • Quản lý tài khoản online
 • App mobile & Web app
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • CRM
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý đại lý/cộng tác viên
 • Quản lý CSKH
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý quy trình bán hàng
 • Quản lý hàng hóa & kho
 • Quản lý thu chi
 • Thanh Toán 12 Tháng

GÓI SME4

60,000VND/THÁNG/NGƯỜI
2G/NGƯỜI/NĂM

  HRM
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý tài sản
 • WORKSPACE
 • Truyền thông nội bộ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch họp
 • Quản lý tài khoản online
 • App mobile & Web app
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • CRM
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý đại lý/cộng tác viên
 • Quản lý CSKH
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý quy trình bán hàng
 • Quản lý hàng hóa & kho
 • Quản lý thu chi
 • Thanh Toán 12 Tháng
Chi phí setup & đào tạo (chỉ đóng một lần lúc đầu) 10-30 NV 30-50 NV 50-100 NV 100-150 NV 150-200 NV
Cài đặt thông số ban đầu về nhân sự, công việc - - - - -
Hỗ trợ các form biểu mẫu, phiếu in cho doanh nghiệp - - - - -
Hỗ trợ Import dữ liệu - - - - -
Xây dựng quy trình mẫu - - - - -
Kết nối máy chấm công, cài đặt bảng chấm công, bảng lương - - - - -
Thời gian hỗ trợ triển khai 1 tuần 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần
Số buổi hướng dẫn đào tạo Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Học các kỹ năng từ chuyên gia Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Chí phí (chỉ đóng một lần ban đầu) 1.900.000 2.900.000 4.900.000 7.900.000 9.900.000

Các câu hỏi thường gặp về OMAS