QUẢN LÝ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP
Xây dựng Báo giá bán
Xây dựng Báo giá bán

 Hệ thống cho phép tạo mới báo giá bán theo yêu cầu nhà quản trị.

Cập nhật chi tiết các sản phẩm trong bái giá bán.

Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến người đã liên hệ với khách hàng để tạo báo giá bán.

Cho phép tùy chọn ngày, nội dung và số tiền liên quan đến báo giá bán.

Hợp đồng bán
Hợp đồng bán

 Cho phép tạo mới và chỉnh sửa hợp đồng bán theo yêu cầu của nhà quản trị.

 Tùy chọn khách hàng liên quan đến hợp đồng bán.

Cập nhật trạng thái hợp đồng bán hiện tại: tạo mới, chờ duyệt hay đã duyệt.

Thanh toán và tạm ứng bán hàng
Thanh toán và tạm ứng bán hàng

 Cho phép tạo phiếu thanh toán và tạm ứng bán hàng.

 Có thể tùy chọn khách hàng theo hợp đồng hoặc theo đơn hàng để tạo phiếu đề nghị tạm ứng.

Hệ thống cho phép chọn loại tạm ứng và hình thức thanh toán.

Dễ dàng nhập nội dung và đính kèm file trên phiếu thanh toán và tạm ứng bán hàng.

Chính sách giá và quà tặng
Chính sách giá và quà tặng

 Cho phép tạo mới, chỉnh sửa thông tin liên quan đến chính sách quà tặng.

Tùy chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng chính sách.

Cho phép giới hạn đối tượng áp dụng và chính sách áp dụng.

Cho phép thêm nhiều chính sách giá và quà tặng cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng cụ thể.

Báo cáo công nợ khách hàng
Báo cáo công nợ khách hàng

 Hệ thống báo cá chi tiết công nợ khách mua hàng.

Cập nhật về tên khách hàng, đơn hàng và giá trị công nợ.

Hiển thị thông tin số tiền khách hàng đã tạm ứng, số tiền đã trả và số tiền còn lại.

Có thể dễ dàng tìm kiếm nhanh theo tên khách hàng.