CHẤM CÔNG - TÍNH LƯƠNG ĐƠN GIẢN
Quản lý chi tiết lịch sử chấm công
Quản lý chi tiết lịch sử chấm công

 Ghi nhận thời gian, hình ảnh chấm công của nhân viên.

 Xác định vị trí, địa điểm chấm công của nhân viên.

 Bảo nhân viên được chấm công đầy đủ và minh bạch.

 Quản lý chi tiết việc chấm công tại doanh nghiệp.

 Cho phép lọc nhanh dữ liệu để tìm kiếm thông tin lịch sử chấm công của 1 nhân viên bất kỳ.

Tổng hợp công
Tổng hợp công

 Hiển thị bảng công chi tiết và tổng hợp công của nhân sự trong phần mềm quản lý nhân sự.

 Cập nhật thời gian làm việc, loại công, giờ vào, giờ ra.

 Cập nhật thông tin số ngày làm việc, số giờ làm việc, thời gian đi trể, về sớm.

 Cho phép lọc dữ liệu liên quan đến từng nhân sự, phòng ban.

 Hạn chế đơn từ bằng giấy

Thiết lập ca
Thiết lập ca

 Cho phép tạo mới và thiết lập ca theo từng loại hình doanh nghiệp.

 Tạo ca linh hoạt theo chu kỳ: ngày, tuần, tháng.

 Cập nhật số lần nghỉ tối đa trong tháng.

 Dễ dàng phân ca, chỉnh sửa ca làm việc cho nhân viên.

 Thêm mới và tạo ca làm việc đơn giản.

 Cập nhật chi tiết lịch làm việc cho nhân sự sau khi phân ca.

 Cập nhật chi tiết nhân sự đã được phân ca và chưa được phân ca.

Xếp lịch theo ngày
Xếp lịch theo ngày

 Xếp lịch theo ngày, đặc thù cho doanh nghiệp f&b.

 Cho phép quản lý dễ dàng phân việc cho nhân sự theo các tùy chọn về thời gian.

 Một nhân sự có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc miễn không trùng giờ làm việc đã nộp.

 Có nhiều ca làm việc để nhân sự có thể dễ dàng chọn.

 Nhân sự có thể xoay ca ngay trên hệ thống.

Máy chấm công
Máy chấm công

 Tích hợp tính năng của nhiều loại máy chấm công trên thị trường.

 Cập nhật địa chỉ máy chấm công hiện tại.

 Có thể cài đặt máy chấm công theo hình thức chấm công vân tay hoặc chấm công gps.

Dễ dàng thêm mới máy chấm công và lọc nhanh dữ liệu trên máy chấm công.