XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KHO SẢN PHẨM
Quản lý chi tiết sản phẩm
Quản lý chi tiết sản phẩm

 Cho phép thêm mới loại sản phẩm, tên sản phẩm và thông tin liên quan đến sản phẩm.

Cập nhật những mô tả và thông số kỹ thuật về sản phẩm.

Dễ dàng chỉnh sửa và xóa thông tin liên quan đến sản phẩm.

Cập nhật thông tin chi tiết về tồn đầu kỳ sản phẩm bao gồm: tên kho, tên sản phẩm, số lượng tồn…

Nhập xuất sản phẩm
Nhập xuất sản phẩm

 Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến việc nhập và xuất sản phẩm.

 Cập nhật chi tiết trạng thái sản phẩm hiện tại: tạo mới, chờ duyệt, đã duyệt…

 Dễ dàng chỉnh sửa và xóa thông tin về phiếu nhập, xuất sản phẩm.

 Cho phép tùy chọn ngày nhận, người nhận, kho nhận sản phẩm.

 Cho phép tùy chọn ngày xuất, người xuất sản phẩm và chi tiết loại xuất sản phẩm.

Biên bản kiểm kê sản phẩm
Biên bản kiểm kê sản phẩm

 Hiển thị thông tin chi tiết về biên bản kiểm kê sản phẩm.

 Cho phép tạo mới biên bản kiểm kê sản phẩm theo yêu cầu nhà quản trị.

 Hệ thông cho phép chọn ngày kiểm kê và kho để kiểm kê sản phẩm.

 Cho phép thêm nhiều sản phẩm cho lần kiểm kê.

 Cập nhật trạng thái kiểm kê và cho phép đánh giá hiệu quả của kho thực hiện kiểm kê.