QUẢN LÝ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP
Quản lý chi tiết Nhà cung cấp
Quản lý chi tiết Nhà cung cấp

 Cập nhật đầy đủ những thông tin liên quan đến nhà cung cấp, địa chỉ, email…

 Cho phép tạo lịch hẹn với nhà cung cấp.

 Cho phép tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin liên quan đến nhà cung cấp.

 Cho phép lọc thông tin nhà cung cấp theo ngành nghề một cách nhanh chóng.

 Có thể tải và import dữ liệu về nhà cung cấp từ file excel.

Xây dựng Hợp đồng mua
Xây dựng Hợp đồng mua

 Cho phép tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hợp đồng mua nhanh chóng.

Cập nhật chi tiết ngày tạo và số tiền liên quan đến hợp đồng mua.

Cập nhật trạng thái hợp đồng mua có trong hệ thống bao gồm: tạo mới, gửi duyệt, đã duyệt.

Cho phép lọc thông tin hợp đồng mua theo từng trạng thái cụ thể.

Dễ dàng tải dữ liệu về hợp đồng mua trên hệ thống.

Tạo Đơn hàng mua
Tạo Đơn hàng mua

 Cho phép tạo nhanh thông tin liên quan đến đơn hàng mua.

Dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đơn hàng mua.

Cập nhật chi tiết nội dung và trạng thái của đơn hàng mua.

Tạm ứng mua hàng
Tạm ứng mua hàng

 Cho phép tạo mới tạm ứng mua hàng theo hợp đồng hay đơn hàng.

 Hiển thị nhà cung cấp và trang thái liên quan đến tạm ứng mua hàng gồm: tạo mới, đã duyệt, chờ duyệt.

 Hiển thị hình thức thanh toán tạm ứng mua hàng: chuyển khoản, tiền mặt.

 Hiển thị nội dung liên quan đến việc tạm ứng mua hàng.

Báo cáo công nợ nhà cung cấp
Báo cáo công nợ nhà cung cấp

 Hiển thị tất cả những thông tin liên quan đến công nợ nhà cung cấp.

 Cập nhật chi tiết về loại đơn hàng và nhà cung cấp đã tạm ứng.

 Hiển thị thông tin liên quan đến số tiền thu chi đã tạm ứng, số tiền của nhà cung cấp và số tiền còn lại.

 Cho phép lọc dữ liệu nhanh chóng theo nhà cung cấp được chọn.