QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
Quản lý chi tiết công việc
Quản lý chi tiết công việc

 Hiển thi chi tiết tất cả các công việc liên quan đến hệ thống.

  Cho phép cấu hình trạng thái các công việc trên hệ thống báo gồm: chờ kiểm tra, chờ công việc, đang chờ, tạm dừng…

  Hệ thống cho phép phân quyền cho nhân viên theo từng công việc cụ thể bao gồm quyền: Theo dõi, thực hiện, quản trị…

  Hệ thống cho phép cấu hình giai đoạn thực hiện công việc, và chia nhỏ công việc cho từng giai đoạn thực hiện.

  Cho phép tạo mới công việc và hiển thị tiến độ hoàn thành của công việc trên hệ thống.

Cấu hình quyền trạng thái
Cấu hình quyền trạng thái

 Hiển thị tên trạng thái công việc hiện tại của nhân sự trong dự án như: chờ công việc, chờ kiểm tra, đang chờ, đã đóng…

 Ứng với tên trạng thái công việc hiện tại là những giới hạn về quyền trạng thái công việc bao gồm quyền: theo dõi, thực hiện, quản trị.

Cấu hình tác vụ công việc
Cấu hình tác vụ công việc

 Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến cấu hình tác vụ công việc.

 Cập nhật chi tiết tên tác vụ và những quyền trạng thái chi tiết.