XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP
Cho phép tạo mới nhà cung cấp
Cho phép tạo mới nhà cung cấp

 Cho phép tạo mới, chỉnh sửa và cập nhật thông tin liên quan đến nhà cung cấp.

 Tùy chọn những lĩnh vực nhà cung cấp, địa chỉ email và số điện thoại.

 Cho phép cập nhật tài khoản ngân hàng mà nhà cung cấp đang sử dụng.

 

Cập nhật thông tin nhà cung cấp
Cập nhật thông tin nhà cung cấp

 Cho phép chọn tên nhà cung cấp.

 Tùy chọn ngành nghề và nội dung mô tả về nhà cung cấp.

 Dễ dàng chỉnh sửa thêm mới thông tin về nhà cung cấp.

 Có công cụ tạo lịch hẹn với nhà cung cấp.

 Có thể lọc và tìm kiếm dữ liệu nhà cung cấp theo ngành nghề.

​​​​​​​ Cho phép tải và import dữ liệu về nhà cung cấp.

Báo cáo công nợ nhà cung cấp
Báo cáo công nợ nhà cung cấp

 Hiển thị tất cả những thông tin liên quan đến công nợ nhà cung cấp.

Cập nhật chi tiết về loại đơn hàng và nhà cung cấp đã tạm ứng.

Hiển thị thông tin liên quan đến số tiền đã tạm ứng, số tiền của nhà cung cấp và số tiền còn lại.

Cho phép lọc dữ liệu nhanh chóng theo nhà cung cấp được chọn.