QUẢN LÝ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI DOANH NGHIỆP
Tạo lập Phiếu thu, phiếu chi
Tạo lập Phiếu thu, phiếu chi

 Cho phép tạo mới phiếu thu, chi theo yêu cầu nhà quản trị.

 Tùy chọn đối tượng hoặc hạng mục liên quan đến thu, chi.

 Cho phép lựa chọn hình thức thanh toán và số tiền thu, chi.

 Có thể chọn nguồn thu, chi và loại thu chi cụ thể.

Danh mục tài khoản
Danh mục tài khoản

 Dùng để định khoản thu chi.

 Cho phép thêm tài khoản trung gian theo định nghĩa của mỗi doanh nghiệp.

 Cho phép tìm kiếm các loại tài khoản theo mã tài khoản, loại tài khoản.

​​​​​​​ Cho phép chỉnh hoặc hóa danh mục tài khoản khi có sự thay đổi.

Nguồn quỹ
Nguồn quỹ

 Cho phép lưu những tài khoản thu chi của công ty.

 Được phép xóa hoặc chỉnh sửa khi có sự thay đổi.

 Cho phép tìm kiếm nhanh tài khoản cần thiết.

 Có thể xem được số dư đầu kì khi đã thêm mới.

Đối tượng
Đối tượng

 Được tạo dễ dàng từ danh mục khách hàng.

 Cho phép thêm mới khách hàng trở thành đối tượng ở mục đối tượng.

 Cho phép lọc những đối tượng theo từng ngân hàng.